More info | Plus d'info | Mais info FishBase

Scientific Names where Genus Equals Aphanius
n=34
 
No. Valid Name Author English Name
1.  Aphanius almiriensis Kottelat, Barbieri & Stoumboudi, 2007  
2.  Aphanius anatoliae (Leidenfrost, 1912) Anatolian giant killifish
3.  Aphanius apodus (Gervais, 1853)  
4.  Aphanius arakensis Teimori, Esmaeili, Gholami, Zarei & Reichenbacher, 2012 Arak tooth-carp
5.  Aphanius asquamatus (Sözer, 1942) Scaleless killifish
6.  Aphanius baeticus Doadrio, Carmona & Fernández-Delgado, 2002  
7.  Aphanius burdurensis (Ermin, 1946)  
8.  Aphanius chantrei (Gaillard, 1895)  
9.  Aphanius danfordii (Boulenger, 1890) Danford’s killifish
10.  Aphanius darabensis Esmaeili, Teimori, Gholami & Reichenbacher, 2014  
11.  Aphanius desioi (Gianferrari, 1933)  
12.  Aphanius dispar (Rüppell, 1829) Arabian pupfish
13.  Aphanius farsicus Teimori, Esmaeili & Reichenbacher, 2011 Farsi tooth-carp
14.  Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) Mediterranean banded killifish
15.  Aphanius furcatus Teimori, Esmaeili, Erpenbeck & Reichenbacher, 2014  
16.  Aphanius ginaonis (Holly, 1929)  
17.  Aphanius iberus (Valenciennes, 1846) Spanish toothcarp
18.  Aphanius isfahanensis Hrbek, Keivany & Coad, 2006  
19.  Aphanius kavirensis Esmaeili, Teimori, Gholami & Reichenbacher, 2014  
20.  Aphanius marassantensis Pfleiderer, Geiger & Herder, 2014 K?z?l?rmak killifish
21.  Aphanius mento (Heckel, 1843) Pearl-spotted killifish
22.  Aphanius mesopotamicus Coad, 2009 Mesopotamian tooth-carp
23.  Aphanius pluristriatus (Jenkins, 1910)  
24.  Aphanius punctatus (Heckel, 1847)  
25.  Aphanius saourensis Blanco, Hrbek & Doadrio, 2006 Sahara aphanius
26.  Aphanius shirini Gholami, Esmaeili, Erpenbeck & Reichenbacher, 2014  
27.  Aphanius sirhani Villwock, Scholl & Krupp, 1983  
28.  Aphanius sophiae (Heckel, 1847)  
29.  Aphanius splendens (Kosswig & Sözer, 1945) Splendid killifish
30.  Aphanius stiassnyae (Getahun & Lazara, 2001) Lake Afdera killifish
31.  Aphanius sureyanus (Neu, 1937) Sureyan killifish
32.  Aphanius transgrediens (Ermin, 1946) Acipinar killifish
33.  Aphanius villwocki Hrbek & Wildekamp, 2003 Villwock’s killifish
34.  Aphanius vladykovi Coad, 1988  
Back to Search
Back to Top
cfm script by eagbayani, 25.06.03 ,  php script by mortiz, 23.06.10 ,  last modified by mortiz, 4:20 PM 23.06.10